Algemene voorwaarden DIS TEUN B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn de voorwaarden waarop DIS Teun B.V., gevestigd te Veghel aan de Verlengde Noordkade 14 (DIS), diensten verleent en overeenkomsten sluit. 
 2. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67518745
 3. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van DIS, de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die DIS geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan derden. 
 5. Als een bepaling uit de Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
 6. Op alle rechtsverhoudingen tussen DIS en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 7. Als de Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst met de Opdrachtgever, dan worden de Voorwaarden geacht op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen van toepassing te zijn.

 Artikel 2. Offerte, overeenkomst en optie  

 1. Een door DIS verstuurde offerte is tot achtentwintig (28) dagen na verzending geldig, alle door DIS verstrekte offertes zijn onder het voorbehoud van de beschikbaarheid van de leverdatum bij DIS en zolang de capaciteit (ook van derden) strekt.
 2. De overeenkomst tussen DIS en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat DIS een opdrachtbevestiging stuurt naar de Opdrachtgever op basis van de geaccepteerde offerte.
 3. Als de offerte is gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt en deze informatie is onjuist of onvolledig, dan heeft DIS het recht om de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen aan te passen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of schriftelijke gegeven opdrachten en mededelingen die plaatsvinden na de offerte, komt voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Als de Opdrachtgever zekerheid wenst dat DIS de overeenkomst ook op de gewenste datum kan uitvoeren, dan bestaat er de mogelijkheid om de datum in optie te zetten. Een optie wil zeggen dat DIS de aanvraag blokkeert in haar agenda. Op het moment dat de datum binnen de afgesproken tijd vol raakt, zal DIS allereerst contact met de Opdrachtgever opnemen, om te verifiëren of de optie omgezet kan worden naar een opdrachtbevestiging. Een optie plaatsen is geheel vrijblijvend, er zijn geen kosten of andere verplichtingen aan verbonden. Na achtentwintig (28) dagen vervalt de optie automatisch.

 Artikel 3. Uitvoering overeenkomst

 1. DIS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting, op basis van de door de Opdrachtgever opgegeven aard van het evenement, aantallen en omstandigheden.
 2. DIS is enkel gehouden om informatie te geven over allergenen voor zover dat wettelijk gezien verplicht is en als de Opdrachtgever daarom vraagt.
 3. DIS bereid en maakt eten in een omgeving waar ook producten met noten, pinda’s, mosterd, selderij, gluten, sesam, soja en sulfiet worden verwerkt. Ondanks alle voorzorgen is het mogelijk dat het eten van de catering sporen van deze allergenen bevatten.
 4. Indien DIS catering levert, zonder personeel, heeft de Opdrachtgever twee uur na levering de garantie op de kwaliteit van het eten en drinken mits Opdrachtgever de instructies van DIS over het bewaren, presenteren en serveren, opvolgt.
 5. DIS mag op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van cateringdiensten aan één of meerdere gasten (die zijn uitgenodigd door de Opdrachtgever) beëindigen wanneer de gast zich zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het bedrijf van DIS of op de locatie van het evenement ernstig wordt verstoord. DIS is alsdan niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan de Opdrachtgever.
 6. DIS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een goed van de Opdrachtgever of van diens gast(en), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 7. DIS bepaalt de wijze waarop, de middelen waarmee en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. DIS neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 8. Het staat DIS vrij om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. Aan de uitbesteding kunnen wettelijke- en contractuele voorwaarden van die derde verbonden zijn. Deze voorwaarden zullen alsdan integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst tussen DIS en Opdrachtgever. DIS zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
 9. DIS kan de Opdrachtgever verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken te nuttigen.
 10. 10.DIS heeft het recht (sfeer-)foto’s, beeld- en geluidsopnamen te maken van een evenement of in het horecabedrijf. Dit materiaal mag DIS exploiteren. Als de Opdrachtgever en/of diens gast(en) in deze opnames voorkomen, dan geeft de Opdrachtgever hierbij toestemming voor exploitatie en openbaarmaking, zonder dat hij aanspraak maakt op een vergoeding. Indien de Opdrachtgever en/of diens gasten herkenbaar op foto- of beeldmateriaal komen te staan, zal DIS voorafgaand aan de exploitatie of openbaarmaking om toestemming verzoeken.

Artikel 4. Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever moet DIS tijdig voorzien van alle gegevens en/of informatie die DIS aangeeft nodig te hebben voor het correct en zonder vertraging uitvoeren van de overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever zorgt voor een contactpersoon die gedurende het gehele evenement namens hem het aanspreekpunt vormt voor DIS en bereikbaar is.
 3. De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat DIS tijdig en kosteloos kan beschikken over faciliteiten die nodig zijn voor de realisatie van een evenement, zoals gas, water, elektriciteit en (droge) ruimten die voor DIS geschikt zijn om te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.
 4. De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat de locatie van het evenement goed bereikbaar is voor (vracht)auto’s, zodat DIS eenvoudig materialen, eten en drinken kan leveren, alsook haar werkzaamheden kan uitvoeren, Indien dit niet het geval is dan moet dit bij de aanvraag bekend gemaakt worden en kan er een meerprijs gelden.
 5. De Opdrachtgever en, indien van toepassing, diens gast(en) zijn verplicht de redelijke aanwijzingen van het personeel van DIS op te volgen. Bovendien zijn zij verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van DIS in het kader van veiligheid, identificatie, voedselveiligheid en hygiëne.
 6. Het is Opdrachtgever en/of diens gast(en) niet toegestaan op een evenement waarbij de catering wordt verzorgd door DIS, eigen eten en/of (indien van toepassing) drinken mee te brengen.
 7. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere toestemmingen die noodzakelijk zijn voor het evenement, tijdig zijn verkregen.

Artikel 5. Annulering en wijzigingen gastenaantallen  

Annulering:  

 1. De Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren, mits hij aan DIS een gedeelte van de prijs voldoet. Ten aanzien van de overeengekomen prijs geldt dat als de Opdrachtgever de overeenkomst:
  1. veertien (14) kalenderdagen of meer voorafgaand aan de (leverings)datum annuleert, Opdrachtgever verplicht is om 25% van de overeengekomen prijs aan DIS te voldoen;
  2. meer dan zeven (7) maar minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de (leverings)datum annuleert, Opdrachtgever verplicht is om 50% van de overeengekomen prijs aan DIS te voldoen;
  3. zeven (7) dagen of minder voorafgaand aan de (leverings)datum annuleert, Opdrachtgever verplicht is om 75% van de overeengekomen prijs aan DIS te voldoen;
  4. twee (2) dagen of minder voorafgaand aan de (leverings)datum annuleert, Opdrachtgever verplicht is om 100% van de overeengekomen prijs aan DIS te voldoen.
 2. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering van de overeenkomst en vrijwaart DIS voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. De Opdrachtgever dient aan DIS de kosten te vergoeden die deze derden ten gevolge van de annulering bij DIS in rekening brengen.

Wijzigingen gastenaantallen:

 1. De totaalprijs voor een catering dan wel evenement is gebaseerd op het aantal gasten zoals opgegeven door de Opdrachtgever in het offerte- en/of bevestiging. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de totaalprijs van de overeenkomst. De Opdrachtgever is verplicht DIS zo snel mogelijk te informeren indien het gastenaantal wijzigt.
 2. De Opdrachtgever informeert DIS over het aantal volwassenen en kinderen (inclusief de leeftijden) die aanwezig zullen zijn op het evenement.
 3. De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals overeengekomen in de overeenkomst. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst. Naast de kosten van food & beverage [m.a.w. culinair en dranken] zijn ook factoren zoals personele inzet en benodigde materialen berekend op het aantal gasten zoals vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging. De opdrachtgever is verplicht DIS zo snel mogelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van offerte of opdrachtbevestiging.
 4. Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is mogelijk tot 7 werk dagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 5 % van het overeengekomen gastenaantal.
 5. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht
 6. Is de verlaging van het aantal gasten hoger dan 5% dan is opdrachtnemer gerechtigd de prijzen aan te passen volgens onderstaand schema:
Verlaging aantal gastenVerhoging arrangement of F&B prijs 
0-5 %0%
5-10%5%
10-15%10%
15-20%12%
20-25%15%
25-30%17,5%
30% OF MEER20

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met DIS voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft DIS het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is.
 2. In geval DIS de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die DIS op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en behoudt DIS het recht op (aanvullende) schadevergoeding.
 3. DIS heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) op te schorten, als tenminste een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
 1. een verzoek tot verlening van – voorlopige – surseance aan de Opdrachtgever is ingediend;
 2. een verzoek tot faillietverklaring van de Opdrachtgever is ingediend;
 3. ten laste van de Opdrachtgever beslag is gelegd;
 4. Opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld.

Opdrachtgever is verplicht om DIS onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub a tot en met d bedoelde gebeurtenissen.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. Tenzij anders aangegeven, zijn in een offerte vermelde prijzen exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en transportkosten. 
 2. DIS is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen van 50% van de totaalprijs. Dit voorschot kan het volledig geoffreerde c.q. begrote bedrag bedragen.
 3. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald dan is hij van rechtswege in verzuim. Als de Opdrachtgever een consument is, dan zal DIS eerst nog een ingebrekestelling versturen waarbij de consument een termijn wordt gegund van veertien (14) dagen om alsnog aan zijn verplichting te voldoen.
 5. Als de Opdrachtgever in verzuim is, dan zijn alle gerechtelijk en buitengerechte kosten die DIS moet maken voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Klachten

 1. Indien de Opdrachtgever klachten heeft over de kwaliteit van eten en drinken, dient hij dit onmiddellijk na constatering van eventuele afwijkingen te melden. Daarbij moet DIS in de gelegenheid worden gesteld om de gegrondheid van de klacht te (laten) onderzoeken en zo mogelijk te verhelpen.
 2. Indien het onmiddellijk melden van de klacht niet mogelijk is, dient de Opdrachtgever de klacht de eerstvolgende werkdag bij DIS te melden.
 3. De Opdrachtgever dient een klacht altijd te onderbouwen met een nauwkeurige opgave van de afwijking, alsook waar, wanneer en op welke wijze de afwijking is geconstateerd.

Artikel 9. Eigendom en verhuur

 1. Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, tenten, heaters, linnengoed en andere door DIS ter beschikking gestelde non consumptieve goederen blijven eigendom van DIS. Indien goederen van DIS achterblijven dient Opdrachtgever dit direct aan DIS te melden en in overleg te gaan over de wijze van retournering van betreffende goederen.
 2. Wanneer schade aan of verlies van deze goederen door Opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden wordt veroorzaakt, moeten deze door Opdrachtgever aan DIS tegen kostprijs worden vergoed.
 3. Indien DIS en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat DIS non consumptieve goederen, zoals hierboven beschreven (hierna: ‘het gehuurde’), verhuurt en/of in gebruik geeft aan Opdrachtgever, dan zijn de volgende bepalingen van toepassing:
 4. De huurtermijn vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever het gehuurde in ontvangst neemt en eindigt op het moment dat ze door DIS in ontvangst is genomen.
 5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor in ontvangstneming van het gehuurde. DIS heeft het recht van degene die het gehuurde komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert.
 6. Opdrachtgever zal het gehuurde bij het einde van de huur opleveren in de staat die DIS mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huur betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien DIS bij het afhalen van het gehuurde niemand aantreft, is DIS bevoegd het gehuurde mee te nemen.
 8. Het gehuurde wordt na retournering door DIS geïnspecteerd, desgewenst op afspraak in aanwezigheid van Opdrachtgever. Indien bij, hetgeen hiervoor genoemde, controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 9. Opdrachtgever zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DIS. Evenmin is het de Opdrachtgever toegestaan het gehuurde door te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
 10. 10.De Opdrachtgever zal het gehuurde als een goed huurder beheren.
 11. 11.De Opdrachtgever is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en/of diefstal/vermissing, zoals het (correct) gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastketenen van het gehuurde.
 12. 12.Opdrachtgever zal het gehuurde in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan DIS, behoudens normale slijtage. DIS kan zo nodig de kosten voor reiniging bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 13. 13.Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van DIS voor inspectie ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verplicht zich ertoe DIS te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen.
 14. 14.De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die DIS of met haar contracterende derden in verband met beschadiging, diefstal of verlies van het gehuurde lijden, ongeacht of de Opdrachtgever schuld heeft aan de schade, diefstal of verlies.
 15. 15.De Opdrachtgever zal schade aan of verlies van het gehuurde onmiddellijk na ontdekking, maar uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan aan DIS melden.

In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Opdrachtgever verplicht aangifte te doen bij een politiebureau en een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan DIS te overhandigen.

 Artikel 10. Aansprakelijkheid en geschillen

 1. DIS kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).
 2. DIS is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DIS geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor DIS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hierbij moet gedacht worden aan ziekte, extreme weersomstandigheden, transportproblemen of wanprestatie door toeleveranciers.
 3. Aansprakelijkheid van DIS voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 4. Indien een Opdrachtgever schade lijdt doordat de Opdrachtgever aan DIS onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt – waaronder het niet vermelden van allergieën – of zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet is nagekomen, is DIS voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 5. De aansprakelijkheid van DIS is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van DIS in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 6. Als om welke reden dan ook geen uitkering vanuit voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de werkzaamheden waar de schade uit voortgevloeid is.
 7. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van DIS gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DIS en/of zijn ondergeschikte(n).
 8. Opdrachtgever vrijwaart DIS voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen DIS en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.
 9. Alle vorderingen van de Opdrachtgever verjaren na verloop van een jaar na het moment van ontstaan.

Artikel 11. Privacy

 1. DIS verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever en/of omdat Opdrachtgever deze zelf aan DIS verstrekt. DIS is in dat kader aan te merken als (mede)verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. DIS bewaart persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld.
 3. DIS verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van DIS wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten. DIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 4. DIS neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 12. Overmacht

 1. Als overmacht voor DIS gelden alle omstandigheden buiten toedoen van DIS, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van (onverwacht) verkeersopstoppingen en transportmoeilijkheden; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen DIS nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.
 2. In geval van overmacht zal Opdrachtgever aan DIS nog een (1) maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
 3. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van DIS voor de duur van deze omstandigheid op.
 4. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is DIS op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

 Artikel 13. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen DIS en Opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door DIS gedane offertes en de met DIS gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DIS, tenzij DIS verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.